reference-img

Kontakt

ConSalt s.r.o.

Podvecká 193

285 07 Rataje nad Sázavou

Tel.: +420 736 724 131

Email: info@consalt.cz

Odborná příprava obsluh tunelů - E-learning

Tunely patří k částem komunikace s nejmenším podílem mimořádných událostí a vzniká na nich relativně nejmenší počet nehod. Důvodem je, že řidiči v tunelech jezdí opatrněji a blíže střední dělicí čáry. Analýzou nehod v tunelech bylo zjištěno, že příčiny jsou velmi podobné. Souvislosti lze nalézt ve vzniku a následcích velkých událostí. Z hodnocení příčin požárů v tunelech vyplývá, že velké škody vznikají periodicky a po každé takové události je inovováno nejen technologické a bezpečnostní vybavení, ale obsluhy tunelů jsou nově proškoleny. Takto získaná motivace však postupně slábne, stejně tak, jako akceschopnost dispečerů a operátorů než dojde k nové mimořádné události. Proto Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES “Directive of The European Parliament and of The Council on Minimum Safety Requirements for Tunnels in The Trans-european Road Network” vyžaduje výcvik, pravidelné školení a trénink osob, jejichž popisem práce je dohlížet a zajišťovat bezpečnost uživatelů silničních tunelů a osob, které se podílejí na záchraně životů a zdraví uživatelů tunelů.

Vzdělávání a odborná příprava obsluh tunelů v ČR se řídí metodickým pokynem "Školení obsluh tunelů", který v roce 2009 vydalo Ministerstvo dopravy ČR. Tento metodický pokyn definuje postupy pro školení a výcvik obsluh tunelů, kterými se rozumí operátoři dopravy, dispečeři technologie, tuneloví technici a pracovníci údržby. Akceptuje znění doporučení PIARC a nařízení vlády č. 264/2009 Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů. Pokyn popisuje jednotlivá školení, jejich obsah a náplň. Důležitým prvkem výuky je distanční vzdělávání formou E-learningu.

Zde jsou k dispozici potřebné výukové materiály a prezentace, rozdělené dle pracovní příslušnosti absolventů školení :

  

     Obsluha tunelu                    Složky IZS                      Silniční správní úřad